ຮູ້ແລ້ວປ່ຽນດ່ວນ!! 5 ແນວຄິດເພື່ອປ່ຽນແປງທັດສະນະຄະຕິເປັນຄົນລວຍ…

ແບ່ງປັນ

1 ເຮົາສາມາດເປັນທັງຄົນ “ຄົນລວຍ” ແລະ “ຄົນດີ” ໄປພ້ອມກັນ

ບາງຄົນອາດມີທັດສະນະຄະຕິໃນທາງບໍ່ດີຕໍ່ຄວາມຮັ່ງມີ ເພາະຄິດວ່າຄວາມລວຍນັ້ນ ໄດ້ມາຈາກຄວາມກິເລດຕັນຫາ ຊຶ່ງຄວາມຄິດນີ້ມັນກໍມີສ່ວນຖືກຢູ່ໃນສ່ວນໜຶ່ງ ແຕ່ໃນໂລກນີ້ຍັງມີຄົນລວຍອີກຫຼາຍຄົນທີ່ເປັນຄົນດີຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມແບບບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນ ພຽງແຕ່ວ່າຄວາມຄິດຂອງຄົນຈໍານວນນັ້ນບາງເທື່ອມັນອາດບໍ່ຖືກກັບຈິດໃຈຂອງຄົນທີ່ຄິດຕ່າງນັ້ນແຫຼະ!

2 ສ້າງ “ເສັ້ນທາງ” ສູ່ຄວາມລວຍ ແທນ “ຄວາມຄິດ” ຢາກລວຍ

ຄວາມລວຍ ເປັນສິ່ງທີຄົນເຮົາຕ້ອງສ້າງມັນດ້ວຍຕົວເອງ ເຮົາອາດເຫັນຄົນທີລວຍຫຼາຍໆຄົນຢູ່ອ້ອມຮອບເຮົາ ບໍ່ເຫັນເລີຍວ່າມີໃຜລວຍຂຶ້ນມາແບບສະບາຍສະບາຍ ບໍ່ມີເລີຍ ເພາະທຸກສິ່ງນັ້ນຕ້ອງສ້າງດ້ວຍ “ການລົງມື” ບໍ່ໃຊ້ແຕ່ຄວາມຄິດຢ່າງດຽວ ຕ້ອງລົງມືເຮັດໄປພ້ອມຈຶ່ງຈະເຫັນຜົນ.

3 ຖ້າເຮົາບໍລິຫານເງິນໂຕເອງບໍ່ໄດ້ ເຮົາກໍບໍລິຫານຊີວິດຂອງເຮົາບໍໍໄດ້ຄືກັນ

ລອງສັງເກດເບິ່ງວ່າ ໃນການດໍາເນີນຊີວິດແຕ່ລະມື້ນັ້ນ ບໍ່ມີມື້ໃດເລີຍທີເຮົາຈະບໍ່ຈ່າຍເງິນ ດັ່ງນັ້ນ ການບໍຫານເງິນຂອງເຮົານັ້ນຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງຄືກັບການບໍລິຫານຊີວິດນໍາອີກ.

1204-money-rules

4 ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບ “ຊັບສິນ” ບໍ່ແມ່ນ “ລາຍໄດ້”

ຄົນຈະລວຍ ຕ້ອງລວຍທີຊັບສິນ ໂດຍການສ້າງຊັບສິນທາງການເງິນເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ຈາກການລົງທຶນໃຫ້ໂຕເຮົາ ບໍ່ແມ່ນເອົາແຕ່ຫາລາຍໄດ້ຈາກບ່ອນເຮັດວຽກພຽງຢ່າງດຽວ ເພາະຖ້າວ່າມື້ໃດມື້ໜຶ່ງທ່ານເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ ກໍສະແດງວ່າທ່ານບໍ່ມີລາຍໄດ້ຫຍັງເລີຍ ດັ່ງນັ້ນ ຢ່າໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຜິດບ່ອນ.

5 ການປະຢັດເງິນຄື ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງອິດສະລະພາບທາງການເງິນ

ຫຼາຍຄົນເຄີຍເວົ້າວ່າ ກ່ອນຈະເລີ່ມຕົ້ນປະຫຍັດເງິນ ມັນຍາກເຫຼືອເກີນ ແຕ່ສິ່ງເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຍາກກວ່ານັ້ນຄື ທັດສະນະຄະຕິທີ່ມີຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດຂອງຈໍາພວກຄົນລວຍ ດັ່ງນັ້ນຖ້າຫາກຢາກມີອິດສະລະພາບທາງການເງິນຕ້ອງຫາປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຜົນຕອບແທນຫຼາຍໆ ການທີເຮົາມີເງິນໃນງົບຫຼາຍມັນກໍຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ວົງເງິນຂອງເຮົາເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ.

rich-person
ແບ່ງປັນ

error: ສະຫງວນລິຂະສິດ ຫ້າມນຳເອົາໄປເຜີຍແຜ່ຕໍ່ !!