Love & Sex

ເມື່ອຕົກເປັນເຫຍື່ອ ຫຼືຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ເຮົາມີສິດຫຍັງແດ່?

ສິດຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ  ເມື່ອຕົກເປັນເຫຍື່ອ ຫຼືຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ເຮົາມີສິດຫຍັງແດ່? ຢາກຮູ້ແລ້ວແມ່ນບໍ່? ເຮົາໄປເບິ່ງຈາກ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະສະກັດກັ້ນຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະເດັກ (2015) ທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງ 10 ສິດ ຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໄວ້ດັ່ງນີ້: ມີສິດຮ້ອງຂໍ ຫຼືໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ອົງການປົກຄອງບ້ນ, ການຈັດຕັ້ງບ່ອນຕົນ ຫຼືຜູ້ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງສັງກັດຢູ່, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ຕາໜ່າງ ຫຼືຄະນະກຳມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຫຼື ອົງການອື່ນທີ່ມີສິດອຳນາດ; ມີສິດໄດ້ຮັບການເຄົາລົບສິດ, ຖືກປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະວິທີການທີ່ເປັນມິດ; ມີສິດແຈ້ງກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ໃຫ້ອົງການປົກຄອງບ້ານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫຼື ຕາໜ່າງ ຫຼືຄະນະກຳມະການປົກປ້ອງ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ເພື່ອໃຫ້ການປົກປ້ອງ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼືດຳເນີນຄະດີຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ; ມີສິດເລືອກຮູບການແກ້ໄຂການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 47 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້; …

Read More »

10 ພຶດຕິກຳຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ທີ່ລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍບ້ານເມືອງ

ແມ່ຍິງທັງຫຼາຍຟັງທາງນີ້ ຖ້າໃຜຍັງສົງໄສວ່າ ພຶດຕິກຳໃດແດ່ ທີ່ຖືວ່າເປັນຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງຕາມກົດໝາຍບ້ານເຮົາ ມື້ນີ້ເຮົາມີຄຳຕອບມາຝາກມາຕ້ອນເດີ້: ອີງຕາມມາດຕາ 17 ຈາກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະສະກັດກັ້ນຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງແລະເດັກ (2015) 10 ພຶດຕິກຳທີ່ເປັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະເດັກມີດັ່ງນີ້: ການທາລຸນ, ການທໍລະມານ, ການທຸບຕີ, ການບັງຄັບ, ການຂົ່ມຂູ່, ການໂຍນເດັກຖິ້ມ, ການກະທຳທີ່ຫຍາບຊ້າ ຫຼືການປະພຶດອື່ນໂດຍເຈຕະນາ ທີ່ແຕະຕ້ອງຕໍ່ສຸຂະພາບ, ຊີວິດ ຫຼືຈິດໃຈ; ການນິນທາ, ການໃສ່ຮ້າຍ, ການປ້ອຍດ່າ, ການເຍາະເຍີ້ຍສຽດນີ, ການໝິ່ນປະໝາດ, ຫຼືການປະພຶດອື່ນໆ ໂດຍເຈຕະນາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເສື່ອມເສຍຊື່ສຽງ, ກຽດສັກສີ ຫຼືຈິດໃຈ; ການຈຳແນກ, ການເຮັດໃຫ້ໂດດດ່ຽວ, ການໄລ່ອອກຈາກທີ່ພັກອາໄສ ຫຼືໃຫ້ອອກຈາກວຽກໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼືສ້າງຄວາມກົດດັນທາງຈິດຕະສາດ; ການບໍ່ໃຫ້ໂອກາດ, ການກີດກັ້ນການປະຕິບັດໜ້າທີ່, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຫຼືກີດກັ້ນການປະຕິບັດສິດ ແລະພັນທະຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການ; ການທຳລາມົກ, ການທຳອະນາຈານ, ການເຜີຍແຜສິ່ງລາມົກ, ການທຳມມິດສະຈານ, …

Read More »

ຄວາມຮຸຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງແມ່ນຫຍັງ?

ຫຼາຍໆຄົນອາດເຄີຍໄດ້ຍິນຄຳວ່າ “ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ” ຜ່ານຫູຢູ່ເລື້ອຍໆ ແລະຫຼ້າສຸດ ປີ 2015 ສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍໄດ້ປະກາດໃຊ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະສະກັດກັ້ນຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງແລະເດັກ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ປະເດັນນີ້ແມ່ນເປັນບູລິມະສິດໜຶ່ງ ທີ່ພາກລັດຖະບານເພິ່ນເອົາໃຈໃສ່ ແລະຕ້ອງການແກ້ໄຂບັນຫາແມ່ຍິງໃຫ້ໝົດໄປ ເວົ້າງ່າຍໆກໍຄື ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ທຸກປະເພດຜິດກົດໝາຍ ແລະຜູ້ກະທຳຄວາມຮຸນແຮງມີໂທດທາງອາຍາຫັ້ນນ່າ ໂອ້ຍຍຍ ເວົ້າແບບນີ້ຄືວ່່າໄກຕົວແມ່ນບໍ່?? ແຕ່ສາວໆເອີ້ຍ ທີ່ຈິງແລ້ວ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງນີ້ ເປັນສິ່ງທີ່ໃກ້ຕົວເຮົາກວ່າທີ່ຄິດ ມັນແຝງຢູ່ໃນທຸກລົມຫາຍໃຈ ແລະທຸກບາດຍ່າງໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາເລີຍກໍວ່າໄດ້ ແຕ່ພວກເຮົາເອງຫັ້ນແຫຼະ ທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວເອົງວ່າກຳລັງຕົກເປັນ “ເຫຍື່ອ” ຫຼື “ພວມຢູ່ໃນສະຖານະການ” ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ດັ່ງນັັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງເຮົາສາມາດພິຈາລະນາສະຖານະການໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ເຮົາມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ນິຍາມຂອງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໂດຍອີງຕາມສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ (The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women – …

Read More »

ຄົບກັນມາຕັ້ງດົນ! ເມື່ອແຟນບອກເລີກຕອນອາຍຸ 30 ປີ ຄວນເຮັດແນວໃດ?

ສາວໆສະໄໝນີ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈສູງ ບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄປອາໄລອາວອນກັບຄົນທີ່ບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າ ບໍ່ເປັນຫຍັງເດີ້ຊີວິດເປັນຂອງເຮົາ ເດີນໜ້າຕໍ່ໄປ ສູ້ໆ.. ບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນເພາະໂຊກຊະຕາຟ້າລິຂິດຫຼືວ່າແນວໃດ ເພາະມັກຈະເຫັນຄູ່ຮັກທີ່ຄົບຫາເບິ່ງໃຈກັນມາກໍຫຼາຍປີ ແຕ່ພໍຮອດໄລຍະໜຶ່ງແທນທີ່ຈະລົງເອີຍກັນແບບມີຄວາມສຸກ ແຕ່ພັດບໍ່ເປັນດັ່ງທີ່ຄິດ ເພາະມີຫຼາຍຄູ່ທີ່ເລີກກັນໄປແບບບໍ່ໄຍດີ ແລະ ມີສາວໆຫຼາຍຄົນອາຍຸກໍບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍ ອາຍຸກໍກ້າວເຂົ້າໄປ 30-30+ ເປັນແບບນີ້ຈະເຮັດແບບໃດດີລະ… ລອງມາເບິ່ງ 3 ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ… ເສີຍໃຈໃຫ້ພໍ ແຕ່ເມື່ອພໍແລ້ວຕ້ອງຢຸດ ແລະ ກ້າວຕໍ່ໄປ… ແນວວ່າຄົນອົກຫັກຈະໃຫ້ມານັ່ງເຂັ້ມແຂງ ເປັນແມ່ຍິງແກ່ງຕະຫຼອດເວລາກໍຄືຈະບໍ່ແມ່ນ ເສຍໃຈກໍຄືເສຍໃຈ ບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງປິດບັງ ຢາກຈະຮ້ອງໃຫ້ກໍຈົ່ງຮ້ອງໃຫ້ພໍ ເມື່ອຮ້ອງໃຫ້ພໍແລ້ວກໍຈົ່ງເຊົາ ແລະ ຖິ້ມຄວາມເສຍໃຈອອກໄປໃຫ້ໝົດ ແລ້ວລຸກຂຶ້ນມາຕໍ່ສູ້ກັບກັບໂລກແຫ່ງຄວາມຈິງ 2. ກັບມາເບິ່ງແຍງຕົວເອງ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະຕ້ອງລຸກຂຶ້ນມາແຕ່ງງາມເພື່ອໃຫ້ແຟນເກົ່າເສຍດາຍ ແຕ່ໝາຍເຖິງຕ້ອງເບິ່ງແຍງຕົວເອງໃຫ້ຈິງຈັງ ຢ່າງທີ່ຮູ້ກັນວ່າເມື່ອອາຍຸເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ລະບົບຮ່າງກາຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ແຂງແຮງຄືດັ່ງແຕ່ກ່ອນ ຮູບຮ່າງເລີ່ມບໍ່ຄືເກົ່າ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໃຫ້ຫັນມາເບິ່ງແຍງຕົວເອງໃຫ້ດີ ແລະ ເມື່ອໃດເຮົາງາມຂຶ້ນ ສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ ອາຍຸກໍບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງເຮົາໄດ້ 3. ອອກເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ ກ່ອນໜ້ານີ້ຫຼາຍຄົນເຄີຍເປັນນັກສຶກສາ ພໍຮຽນຈົບກໍຟ້າວຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງຖານະຕົນເອງ ການທ່ອງທ່ຽວກໍມີຈຸດໝາຍ ມີຄວາມມ່ວນ ຕື່ນເຕັ້ນ …

Read More »

ຄົນຮັກເຫັນຄວາມສຳຄັນເຈົ້າພຽງໃດ? ບໍ່ເປັນຫຍັງບອກ​ຕົນ​ເອງ​ໂລດ​ວ່າ “ເຮົາ​ເຮັດ​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ແລ້ວ”  

ບາງ​ຄັ້ງ​ເຮົາ​ອາດ​ຄິດ​ວ່າ: “ເຮົາ​ສຸດຍອດ​ແລ້ວໄດ໋” ກັບ​ຄົນ​ຮັກ​ຄົນ​ນີ້ ​ເພາະມີ​ຫລາຍ​ຢ່າງ​ທີ່​ເຮົາ​ເຮັດ​ໄດ້​ດີ​ ແລະ ດີ​ທີ່​ສຸດໃນ​ເລື່ອງ​ຂອງຄວາມ​ຮັກ ຈະ​ແມ່ນ​ດ້ວຍຄວາມ​ດີ​ຄວາມ​​ງາມ, ​ການ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເບິ່ງ​ແຍງ​ຫົວ​ໃຈ ແລະ ເສຍ​ສ​ະຫລະ​ທຸກ​ສິ່ງ​ຢ່າງ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ທີ່​ເຮົາ​ຮັກ​ໄດ້​ສົມ​ຫວັງ ​ເຖິງວ່າ​ມີ​ບາງ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ ຄາ​ລົມ​ຄົມ​ຄາຍອາດ​ຈະ​ບໍ່​ຫວານ, ພອນ​ສະ​ຫວັນໃນ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ຄວາມ​ຮັກອາດ​ຈະ​ບໍ່​ກິນ​ໃຈ ​ທັງບໍ່​ສາ​ມາດສ້າງ​ສັນ​ຮອຍຍິ້ມ​ໃຫ້​ກັບ​ຄົນ​ຮັກ ໃນ​ແບບ​ທີ່​ລາວ​ຢາກ​ໄດ້ ເຮົາ​ເຄີຍ​ທຸ່ມ​ເທ​ສ້າງ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີ ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄົນ​ທີ່​ຢູ່​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ເຮົາ​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ ແຕ່​ພໍ​ເວ​ລາ​ມີ​ໃຜ​ຄົນ​ໃດ​ຄົນ​ໜຶ່ງທີ່​ວິ​ເສດກວ່າ ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ຊີ​ວິດ ຊ້ຳ​ພັດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທິດ​ທາງ ແລະ ວິ​ຖີ​ຊີ​ວິດ​ທັງ​ໝົດປ່ຽນ​ແປງ​ໄປ ຈາກ​ທີ່​ທຸ່ມ​ເທ​ໃຫ້​ກັບຄົນ​ຄົນ​ນີ້ ເຮົາ​ພັດ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່​ໜ້າ​ທີ່​ວຽກ​ງານ ເຮົາ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ບິ​ແບ່ງ​ເວ​ລາ ແບ່ງ​ຄວາມ​ຄິດ, ບິ​ແບ່ງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃນ​ຊີ​ວິດ ແລ້ວ​ມຸ່ງ​​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ມາ​ທີ່​ເຂົາ​ຄົນ​ນັ້ນ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ​ເພາະ​ເຂົາໄດ້​ມີ​ສ່ວນຮ່ວມ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ຊີ​ວິດ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຜູກ​ພັນ​ໂດຍ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ຄາດ​ຄິດ. ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ທີ່​ເຂົາ​ເຂົ້າ​ມາ ເຂົາ​ກໍ​ຍັງ​ໃຫ້​ກຽດ, ມີ​ຄວາມ​ເຄົາ​ລົບ​ນັບ​ຖື ແລະ ສະ​ແດງ​ບົດ​ບາດ​ພຽງ​ເລັກ​ນ້ອຍ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຫັນ​ພໍ​ຫອມ​ປາກ​ຫອມ​ຄໍ ແລ້ວ​ກໍ​ຄ່ອຍ​ໆ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນໆ​ໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາ ຈົນ​ບາງ​ຄັ້ງ​ເຮົາ​ເອງ​ກໍ​ເກືອບ​ຈະ​ບໍ່​ຮູ້​ໂຕ​ເລີຍ​ວ່າ “ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ເຮົາ​ລ້ວນ​ແຕ່​ກ້ຽວວຽນ​ຢູ່​ກັບ​ເຂົາ, ດຳ​ເນີນ​ຊີ​ວິດ​ຮ່ວມ​ກັບ​ເຂົາ ແລະ ຢູ່​ໃນ​ໂລກ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ເຂົາ ໝາຍ​ວ່າ​ລົມ​ຫາຍ​ໃຈ​ເຂົ້າ​ອອກ​ ລ້ວນ​ແຕ່​ມີ​ເຂົາ​ເຂົ້າ​ມາ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​. ໃນ​ຍາມ​ທີ່​ເລີ່ມ​ຮັກ​ກັນ​ໃໝ່ ຄວາມ​ຫວານ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ໄດ້​ໃນ​ທຸກໆ​ມື້ ແຕ່​ພໍ​ການ​ເວ​ລາ​​​ເດີນຜ່ານ​ໄປ ຄວາມ​ຮັກ​ທີ່​ເຄີຍ​ສົດ​ຊື່ນ​ແຈ່ມ​ໃສ ກໍ​​ຄ່ອຍໆ​ມີ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ຂອງ​ຄວາມ​ສະ​ຫລັບ​ສັບ​ຊ້ອນ, ​ໃສ່​ໃຈ​ໜ້ອຍ​ລົງ ແລະ ​ຈືດ​ຈາງ​ຫ່າງ​ເຫີນ …

Read More »
error: ສະຫງວນລິຂະສິດ ຫ້າມນຳເອົາໄປເຜີຍແຜ່ຕໍ່ !!